fbpx

Wakacyjne warsztaty dla rodziców nastolatków z ADHD

Warsztaty dla rodziców nastolatków z ADHD

 

Dla kogo 

Szkolenie adresowane jest do rodziców nastolatków z diagnozą lub podejrzeniem diagnozy Zespołu nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (rodzice dzieci i młodzieży od 10 do 16 r.ż., które mają lub są w trakcie diagnozy ADHD)

Termin szkolenia

1 oraz 3 lipiec 2024 w godzinach 16:00-20:00.

Czego się dowiesz

Program warsztatów obejmuje:

I spotkanie:

  1. Przekonania dotyczące dzieci i młodzieży z ADHD.
  2. Podstawowe objawy ADHD/ADD u dzieci oraz w okresie dorastania.
  3. Funkcjonowanie osób z ADHD w środowisku szkolnym, domowym i rówieśniczym - zasoby i deficyty.
  4. Czynniki ryzyka i zaburzenia współwystępujące z ADHD.

II spotkanie:

  1. Odróżnianie objawów ADHD od zachowań niepożądanych.
  2. Strategie wspierania dziecka w  radzeniu sobie z objawami ADHD.
  3. Strategie pracy z zachowaniami trudnymi nastolatka.
  4. Ćwiczenie komunikacji wspierającej dziecko. 

 

Cena szkolenia
400 zł od osoby
Opłatę należy wnieść na konto: 80 1090 1014 0000 0001 4715 2440 z tytułem przelewu "Szkolenie - ADHD”

Forma szkolenia
Dwudniowy warsztat w grupach 6-10 osób 

Miejsce szkolenia
Warszawa, ul. Szamocka 10 C

 

Trener
mgr Karolina Jóźwik - psycholog, psychoterapeuta dzieci i młodzieży w nurcie CBT w trakcie specjalizacji, trener umiejętności psychospołecznych I stopnia. Od ponad 10 lat pracuje indywidualnie i grupowo z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami i nauczycielami

Formularz zgłoszeniowy – Warsztaty dla rodziców nastolatków z ADHD

Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych przez EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01- 496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w EZRA UKSW Sp. z o.o.?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy iodo@ezrauksw.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie moje dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane będą przetwarzane do celów szkoleniowych i z nimi związanych, tzn. w celu:
- prowadzenia i realizacji kursu/szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonywania rozliczeń związanych z uczestniczeniem w szkoleniu/kursie, w tym ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom i współpracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w ramach podpisanych umów powierzenia danych, w szczególności świadczącym na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, kadrowe informatyczne itp. Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń spółki ze stosunku prawnego w oparciu o który odbywa się szkolenie.
W przypadku przetwarzania danych rozliczeń – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
W przypadku przetwarzania danych księgowo-rachunkowych – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadku braku obligatoryjności ich przetwarzania), sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie nieobligatoryjnym) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi szkolenia.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.