fbpx

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży – Piaseczno

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny dla Dzieci i Młodzieży w Piasecznie

pias-room

Adres:
ul. Szkolna 20
oraz ul. Powstańców Warszawy 29
05-500 Piaseczno
tel.: 576 477 700

Kierownik Oddziału:
mgr Katarzyna Stanek, psycholog

Celem Oddziału jest pomoc dzieciom i młodzieży, zmagającym się z trudnościami emocjonalnymi, które znacznie utrudniają funkcjonowanie w grupie rówieśników i w rodzinie oraz pomoc w pokonywaniu trudności okresu rozwojowego.

Pacjentami Oddziału jest młodzież potrzebująca kompleksowej pomocy psychiatrycznej i psychologicznej, których stan zdrowia nie wymaga całodobowej hospitalizacji.

Pacjenci przyjmowani są wyłącznie dobrowolnie. Proces terapii w oddziale wymaga własnej motywacji i zaangażowania pacjenta oraz ścisłej współpracy ze strony jego rodziny. Wymagane jest wyrażenie zgody na udział w proponowanych formach terapii przez pacjenta i jego rodziców.

Kwalifikacja do Oddziału odbywa się zgodnie z modelem opieki EZRA UKSW i prowadzona jest przez kierownika oddziału oraz lekarza psychiatrę.

Do przyjęcie do oddziału kwalifikowani są pacjenci z:

 • zaburzenia adaptacyjnymi i innymi zaburzeniami związanymi ze stresem
 • zaburzeniami lękowymi
 • zaburzeniami dysocjacyjnymi
 • zaburzeniami depresyjnymi
 • zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi i zaburzeniami z nimi związanymi
 • zaburzeniami odżywiania w stabilnym stanie somatycznym
 • po przebytym epizodzie psychotycznym, w wyrównanym stanie psychicznym, którzy mają utrzymujące się trudności w funkcjonowaniu społecznym
 • z nieprawidłowo kształtującą się osobowością i zaburzeniami osobowości o łagodnym nasileniu
 • innymi wybranymi problemami okresu dorastania.

Do przyjęcia do oddziału nie będą kwalifikowani pacjenci:

 • z ostrymi objawami psychotycznymi,

 • z zaburzeniami rozwoju intelektualnego (niepełnosprawność intelektualna),

 • z niewyrównanym stanem somatycznym np. pacjenci z zaburzeniami odżywiania z umiarkowanym, ciężkim lub bardzo ciężkim niedoborem masy ciała (BMI<17 u pacjentów w wieku lat 18 i powyżej lub w 5 lub poniżej 5 centyla BMI) lub z gwałtownym spadkiem masy ciała w miesiącach poprzedzających kwalifikację do oddziału, z bradykardią, omdleniami, zaburzeniami elektrolitowymi, nasilonymi wymiotami,

 • nadużywający alkoholu, substancji psychoaktywnych i leków, którzy nie są w stanie zachować abstynencji w okresie terapii w oddziale,

 • z wysokim ryzykiem ciężkich samookaleczeń,

 • z wysokim ryzykiem prób i tendencji samobójczych,

 • z zachowaniami antyspołecznymi.

Organizacja pracy w Oddziale opiera się na działaniu zespołu terapeutycznego.
W skład zespołu wchodzą: kierownik oddziału, lekarz psychiatra, pielęgniarki, psychoterapeuci i psychologowie.

Zespół wyznacza kierunek i metody leczenia oraz tworzy Indywidualny Plan Zdrowienia.

Zespół terapeutyczny Oddziału pracuje pod stałą superwizją.

Leczenie w Oddziale jest oparte na oddziaływaniach psychoterapeutycznych prowadzonych w grupie i indywidualnie.

W Oddziale oferujemy następujące rodzaje zajęć terapeutycznych:
 • psychoterapia indywidualna,

 • psychoterapia grupowa,

 • trening umiejętności społecznych,

 • trening zastępowania agresji,

 • terapia zajęciowa,

 • społeczność terapeutyczna,

 • psychoedukacja dla pacjentów,

 • relaksacja,

 • psychorysunek,

 • terapia rodzinna,

 • indywidualna praca psychologa z rodzicami.

Przyjęcie do Oddziału poprzedzone jest rozmową kwalifikacyjną. Odbywa się podczas min. dwóch spotkań z opiekunem (wskazana jest obecność obojga rodziców) i dzieckiem. Podczas konsultacji niezbędne jest posiadanie pełnej dokumentacji o dotychczasowym leczeniu i wykonanych badaniach medycznych i psychologicznych.

Po zakwalifikowaniu wyznaczany jest termin rozpoczęcia leczenia.

Przyjęcie do Oddziału odbywa się na podstawie skierowania do szpitala od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu.

Podczas pobytu w oddziale pacjent jest objęty opieką lekarską, pielęgniarską, psychologiczną i psychoterapeutyczną.

W ramach Oddziału prowadzona jest również szkoła przyszpitalna, gdzie realizowany jest program edukacyjny klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkoły ponadpodstawowej.

Zgłoszenia pod numerem: 576 477 700.