fbpx

Skalowanie

Skalowanie

Kto jest liderem?

EZRA UKSW Sp. z o.o. jest wykonawcą testującym model środowiskowej opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży. Lider to Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt Skalowanie Fundusze Europejskie

Kto jest beneficjentem?

Grupę docelową stanowi:

 • 1.266 niepełnoletnich - dzieci poniżej 7 roku życia, dzieci i młodzieży objętej obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniów szkół ponadpodstawowych (KD9);
 • 180 pełnoletnich uczniów objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki, uczniów szkół ponadpodstawowych, jednak nie później niż do ukończenia 21 roku życia (KD9).

Kryteria dostępu

Warunkiem udziału w Projekcie będzie:

 • złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego, a także przez młodzież 16-21 r.ż. oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie m.st. Warszawy: Bemowo, Wawer lub Żoliborz (ustnie na Infolinii, w wersji papierowej w ZPK/OPS);
 • doświadczanie kryzysu psychicznego oraz potrzeba uzyskania wsparcia, weryfikowana dwuetapowo:1) podczas rozmowy na Infolinii (triaż psychiatryczny) oraz2) podczas pierwszorazowej wizyty w ZPK (kryteria merytoryczne kryzysów zostały wypracowane w projekcie bielańskim);
 • złożenie oświadczenia przez rodzica/opiekuna prawnego oraz dim od 16 r.ż. o wyrażeniu zgody na leczenie i wsparcie w ZPK.

Kryteria rekrutacji (niespełnienie któregokolwiek z nich uniemożliwi udział w Projekcie) - są związane z celami Projektu:

a) dim do 17 r.ż. lub osoby pełnoletnie do 21 r.ż., uczące się (realizujące obowiązek edukacyjny);

b) oświadczenie o zamieszkaniu na obszarze P, tj. w Warszawie: Dzielnica Bemowo lub Wawer lub Żoliborz.

O kwalifikacji do wsparcia będą decydować specjaliści Zespołu Pierwszego Kontaktu oraz:

 • R/OP dla dim do 15 r.ż.
 • R/OP oraz Beneficjent od 16 r.ż do 17 r.ż
 • Beneficjent od 18 r.ż. do 21 r.ż.

Gdzie jest realizowane podwykonawstwo?

Dzielnice miasta stołecznego Warszawy: Bemowo, Wawer i Żoliborz.

Zasięg działań ŚCZP obejmuje obszar zamieszkiwany przez 57.843 dzieci i młodzież do 21 r.ż. w tym:

 • Bemowo-28.019
 • Wawer-19.211
 • Żoliborz-10 613.

Na etapie analizy populacji istnieją istotne różnice pomiędzy dzielnicami: na Bemowie zdecydowana większość dzieci jest do 13 r.ż., na Żoliborzu większość stanowi młodzież, w tym ucząca się w liceach. Skutkuje to inną strukturą liczby zaburzeń i chorób psychicznych wśród dim, co wiąże się z dedykowanym doborem specjalistów i metod pracy.

W ramach skalowanego Modelu środowiskowej opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży planowane jest udzielenie wsparcia 1.446 dim, tj. 2,5% populacji do 21 r.ż. na terenie wsparcia Projektu. Przedstawione dane liczbowe są najnowszymi dostępnymi informacjami. To oznacza, że w Projekcie weźmie udział dzieci i młodzieży:

 • 701 z Bemowa oraz 935 rodziców/opiekunów prawnych dim do 17 r.ż.
 • 480 z Wawra oraz 617 rodziców/opiekunów prawnych dim do 17 r.ż.
 • 265 z Żoliborza oraz 347 rodziców/opiekunów prawnych dim do 17 r.ż.

Kluczowa jest współpraca międzysektorowa 

Partnerstwo odpowiada na potrzeby mieszkańców m.st. Warszawy (Bemowo, Wawer i Żoliborz) gwarantując:

 • wsparcie psychologiczne i psychiatryczne w ramach P i NFZ;
 • świadcząc usługi oparte na aktualnych dowodach naukowych (UKSW i CZD jako instytuty naukowe m.in. w zakresie zdrowia psych dim);
 • diagnostykę różnicową (psychologiczna, psychiatryczna, somatyczna), która pozwala na adekwatne do potrzeb dim IPZ-tów;
 • wdrażając mechanizmy informacji zwrotnej w ramach MZK pod patronatem JST;
 • bazując na zasobach lokalnych (PPP/OPS/szkoły/kontrakty NFZ) w tworzeniu IPZ, które mają doświadczenie i rozeznianie w potrzebach dim;
 • odpowiadając na potrzeby młodzieży w kontekście prób i zamachów "S" zostanie wdrożona sieć peer support. M.st. Warszawa w ramach własnych środków będzie prowadzić wiele inicjatyw dot. profilaktyki uniwersalnej w szkołach. 

 

Pomocy psychologicznej udziela:

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Warszawa-Żoliborz
ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa

Strona Lidera z projektem

https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/projekty