fbpx

Opiniowanie w sprawach rodzinnych
i opiekuńczych

Zapraszamy do zapisów!

Termin szkolenia:  15 czerwca 2024 r.

 

Dla kogo jest szkolenie:

Szkolenie skierowane jest do:

  • psychologów lub
  • pedagogów

zajmujących się (lub planujących się zajmować) opiniowaniem na rzecz wymiaru sprawiedliwości oraz zainteresowanych problematyką opiniowania w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

 

Czego się dowiesz:

Podczas szkolenia omówiona zostanie specyfika pracy biegłego psychologa w tego rodzaju sprawach, w szczególności:

  • Specyfika spraw rodzinnych i opiekuńczych;
  • Standardy opiniowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych (podmiotowe traktowanie osób badanych, odpowiedzialność za poprawność metodologiczną, dobro dziecka, kompetencje do wykonania zleconego zadania, poufność w procesie opiniowania);
  • Projektowanie badania i proces opiniowania (decyzja o sporządzeniu opinii, planowanie badań, stosowanie się do standardów, uwzględnianie dynamiki badania, podmiotowe podejście do osób badanych, nieprzekraczalnie granicy wyznaczonej rolą biegłego, zakres tematyczny badania, zakres stosowanych metod w odniesieniu do rodziców, dzieci i osób współuczestniczących w wychowaniu, zakończenie kontaktu z osobą badaną);
  • Analiza, interpretacja i integrowanie wyników oraz formułowanie opinii wraz z omówieniem propozycji wzorów opinii sądowo-psychologicznej w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • Zapoznanie się z przypadkami oraz przykładowymi opiniami sądowo-psychologicznymi w sprawach opiekuńczo-wychowawczych;
  • Praca w grupach, planowanie procesu opiniowania w przedstawionych przez prowadząca sprawach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Cena szkolenia: 300 PLN/osoba

Opłatę należy wnieść na konto: 80 1090 1014 0000 0001 4715 2440 z tytułem przelewu "Opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych”

Forma szkolenia:  6 godzin zegarowych/ warsztat z wprowadzeniem teoretycznym/stacjonarnie

Miejsce szkolenia: Warszawa

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

AWszk

Trener: Dr Anna Więcek-Durańska- Doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia, magister psychologii oraz magister politologii społecznej ze specjalizacją prawno-kryminologiczną. Od 2006 do 2021 roku zatrudniona w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, od 2018 Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego, Instytutu Psychologii Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. W latach 2019-2023 Kierownik naukowy ds. szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Biegła sądowa, psycholog z przygotowaniem seksuologicznym, terapeutka pracuje w podejściu skoncentrowanym na rozwiązaniach (w trakcie certyfikacji), trenerka programów korekcyjno-edukacyjnych (dla osób agresywnych oraz sprawców przemocy), programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży . Autorka podręcznika Opiniowanie sądowo-psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa 2023, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Stanisława Batawii.

Formularz zgłoszeniowy – Opiniowanie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych

Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych przez EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01- 496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w EZRA UKSW Sp. z o.o.?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy iodo@ezrauksw.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie moje dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane będą przetwarzane do celów szkoleniowych i z nimi związanych, tzn. w celu:
- prowadzenia i realizacji kursu/szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonywania rozliczeń związanych z uczestniczeniem w szkoleniu/kursie, w tym ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom i współpracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w ramach podpisanych umów powierzenia danych, w szczególności świadczącym na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, kadrowe informatyczne itp. Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń spółki ze stosunku prawnego w oparciu o który odbywa się szkolenie.
W przypadku przetwarzania danych rozliczeń – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
W przypadku przetwarzania danych księgowo-rachunkowych – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadku braku obligatoryjności ich przetwarzania), sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie nieobligatoryjnym) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi szkolenia.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.