fbpx

Dla pacjenta

Zapoznaj się z informacjami, które pomogą przygotować się do pierwszej wizyty w naszym Centrum.

PRZED PIERWSZĄ WIZYTĄ

W naszych placówkach pomoc jest bezpłatna, realizujemy kontrakty NFZ, nie wymagamy skierowania.

W przypadku naszego pierwszego kontaktu musimy poznać bliżej zgłaszany problem, aby dobrać najskuteczniejszą formę wsparcia. Z tego względu pierwsza rozmowa będzie trwała ok. 20 minut, w czasie których nastąpi:

Zgłoszenie problemu – naszą rozmowę rozpoczniemy od rozpoznania problemu, z którym Państwo się do nas zgłaszają. Jedno z pierwszych pytań będzie dotyczyło specyfiki problemu, czasu jego trwania oraz działań, które zostały już podjęte w celu jego rozwiązania.

Ocena stopnia nasilenia kryzysu psychicznego i pilności podjęcia interwencji . 

Aby móc dobrze zaplanować kolejne działania potrzebujemy poznać nasilenie problemów, z którymi Państwo się do nas zgłaszają. W tym celu będziemy pytać o obecne funkcjonowanie dziecka, jak i o jego rozwój od czasu narodzin. Zadamy pytania o zmianę w zachowaniu dziecka, o sen i apetyt, a także o wypowiadane przez niego myśli. Jeśli korzystaliście Państwo ze wsparcia innych specjalistów, warto na tym etapie powiedzieć o tym, a także o rezultatach tej pomocy.

Umówienie terminu pierwszej wizyty do psychologa z Zespołu Pierwszego Kontaktu lub przekierowanie do miejsca z ofertą bardziej odpowiadającą potrzebom rodziny i dziecka.

Przyjęcie zgłoszenia lub przekierowanie następuje w zależności od stopnia nasilenia problemów oraz historii aktualnego wsparcia. W przypadku przekierowania zgłoszenia rodzic lub opiekun prawny otrzymuje listę placówek, w których świadczona jest bezpłatna pomoc psychologiczna.

Na pierwszą wizytę w naszej poradni konieczne jest przybycie co najmniej 15 minut wcześniej w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów.

Dane kontaktowe poradni znajdziesz w zakładce PORADNIE.

RODZICE I DZIECI DO 5 LAT

centrum

Nasze Centrum Małego Dziecka i Rodziny oferuje nieodpłatną pomoc psychologiczno-psychoterapeutyczną, bez skierowania, dla dzieci do lat 5 oraz dla ich rodzin. Centrum dział przy ul. Szamockiej 10C. Zapisy pod numerem telefonu: 536-777-251

Więź z najbliższym opiekunem to pierwsza relacja w życiu człowieka, która jest podstawą rozwoju i budowania każdej kolejnej relacji w przyszłości. Jednocześnie okres wczesnego rodzicielstwa może wiązać się z trudnymi emocjami, problemami ze zrozumieniem potrzeb dziecka i zagubieniem. W chwilach zwątpienia czy kryzysu warto szukać pomocy specjalistów, którzy pomogą nam przejść przez trudne momenty, zbudować prawidłową relację z dzieckiem, a dzięki temu wzmocnić nasze poczucie kompetencji i satysfakcji z rodzicielstwa, oraz– co równie ważne – zapobiec przyszłym trudnościom w rozwoju emocjonalnym dziecka.

Specjaliści CMDiR udzielają nieodpłatnej pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej:

 

kobietom w okresie okołoporodowym:

 • w sytuacji depresji poporodowej, stanów lękowych lub przedłużającego się baby blues’a (tj. stanu obniżonego nastroju, który następuje po porodzie),

dzieciom, rodzicom lub opiekunom dzieci do 5 lat:

 • w trudnościach w zasypianiu i problemami ze snem dziecka,
 • w radzeniu sobie z trudnymi emocjami – gdy dziecko płacze, trudno je ukoić, ma napady złości, rozpaczy
 • w trudnościach dziecka z przyjmowaniem pokarmu lub objawów ze strony układu pokarmowego, takich jak kolki, ulewanie, biegunki, zaparcia, trudności ze ssaniem, przedłużające się karmienia lub zbyt mało karmień,
 • w przypadku dzieci urodzonych przedwcześnie,
 • w trudnościach z treningiem czystości,
 • w trudnościach z adaptacją do przedszkola, żłobka
 • w przypadku konfliktu między rodzeństwem

całym rodzinom:

 • w sytuacji obawy o zdrowie dziecka lub poczucia, że mają z nim słaby kontakt,
 • w trudnościach w odnalezieniu się w nowej sytuacji,
 • w chwilach kryzysu w związku, związanymi z pojawieniem się dziecka,
 • w przypadku doświadczeń wcześniejszych kryzysów psychicznych, depresji, lęku lub innych problemów psychicznych,
 • gdy dochodzi do fizycznych i emocjonalnych zaniedbań w rodzinie,
 • w każdym innym przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie czują, że wsparcie psychologa/psychoterapeuty byłoby pomocne.

Centrum działa w Warszawie przy ul. Szamockiej 10C. Wkrótce udzielenie pomocy będzie możliwe również bezpośrednio w domu zamieszkania rodziny.

Zachęcamy do zapisów telefonicznych pod numerem: 536-777-251

Do CMDiR nie jest wymagane skierowanie.

DZIECI I MŁODZIEŻ

Wspieramy proces zdrowienia dzieci i młodzieży.
Naszą pomoc oferujemy w Środowiskowych Centrach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz Poradniach Psychologicznych i Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

Jak wspieramy?

Problemy młodych osób wynikają przeważnie z całej sieci powiązań, a więc otoczenia, w którym żyją. Wychodząc z tego założenia, kierujemy się udzielaniem skutecznego wsparcia w środowisku pacjenta i na wielu płaszczyznach, poszukując głębiej przyczyny jego problemów. Wierzymy, że to współpraca różnych środowisk – szczególnie rodziny, szkoły oraz grupy rówieśniczej – jest kluczowa dla powodzenia terapii, dlatego też włączamy te jednostki w proces terapeutyczny i wychodzimy ze swoją pomocą do otoczenia dziecka.

Nasze poradnie są miejscem spotkań wszystkich osób zaangażowanych w życie pacjentów i ich najbliższych. Wspólnie dążymy do znalezienia i uruchomienia potencjału oraz zasobów tkwiących w sieci wzajemnych relacji. Spotkania organizowane w środowisku pacjenta, jak i w poradniach mają na celu rozwój pomiędzy poszczególnymi członkami form relacji, opartych na wzajemnym szacunku, akceptacji i uznaniu wzajemnych praw oraz potrzeb.

Każdy proces rozpoczynamy od spotkania konsultacyjnego w środowisku rodzinnym dziecka lub nastolatka. Rozmawiamy wówczas o historii problemu i o podejmowanych próbach jego rozwiązania. Słuchamy uważnie, gdyż wiedza dziecka o sobie samym, jego rodziców i bliskich jest dla nas równie ważna, jak wiedza ekspercka naszych lekarzy i terapeutów. W wyniku konsultacji tworzy się swoista mapa trudności, jak i zasobów, które mogą zostać wykorzystane do przywrócenia zdrowia dziecku, nastolatkowi oraz jego najbliższym.

Dbamy o łączenie różnych form oddziaływań terapeutycznych, tak aby założone strategie uzupełniały się w jeden skuteczny proces.

Oferowane formy wsparcia:
Psychoterapia indywidualna, rodzinna, grupowa, sesje dialogu otwartego, konsultacje psychiatryczne i neurologopedyczne, a także grupy podwórkowe i socjoterapeutyczne oraz grupy ogólnorozwojowe dla rodziców, dzieci i nastolatków.

WDRAŻAMY SYSTEM WSPARCIA DLA DZIECI I RODZIN, KTÓRY OPIERAMY NA RELACJACH W SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH. DZIĘKI TEMU ZAPOBIEGAMY ROZWOJOWI KRYZYSÓW PSYCHICZNYCH, W KTÓRYCH NIEZBĘDNE STAJE SIĘ LECZENIE SZPITALNE.

PORADNIE DLA DOROSŁYCH

EZRA UKSW rozwija ofertę pomocy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego o placówki realizujące świadczenia dla osób dorosłych.

Poradnie Zdrowia Psychicznego dla osób dorosłych EZRA oferują opiekę zdrowotną dla osób w kryzysie psychicznym, które ukończyły 18 r. ż. Pod względem formalnym stanowią one element powstających w ramach pilotażu Centrów Zdrowia Psychicznego. Celem powstawania tego typu placówek jest zmiana paradygmatu leczenia z izolowanego na leczenie środowiskowe. Każde Centrum obejmuje opieką pacjentów z określonego obszaru (np. powiatu lub dzielnicy). Dzięki temu możliwe jest wprowadzenie modelu leczenia opartego na współpracy z lokalnymi organami
administracji samorządowej i rządowej, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami, które działają na rzecz ochrony zdrowia psychicznego. Współpraca może być podejmowana w zakresie promocji zdrowia psychicznego, edukacji społecznej czy koordynacji opieki nad pacjentem i budowaniu sieci wsparcia społecznego.

Drugim ważnym elementem Centrów Zdrowia Psychicznego jest możliwość skorzystania z pomocy bez skierowania i bez zapisów w Punktach Zgłoszeniowo –  Koordynacyjnych, które często znajdują się przy Poradniach Zdrowia Psychicznego. Są to miejsca, w których od poniedziałku do piątku między 8:00 a 18:00 dyżurują specjaliści. Po rozmowie proponowany jest wstępny plan leczenia.
W naszych Poradniach Zdrowia Psychicznego dla dorosłych, pacjenci mogą uzyskać wsparcie psychologiczne, regularne wizyty u lekarza psychiatry, psychoterapię indywidualną, grupowe zajęcia psychoedukacyjne lub spotkania w ramach grupy wsparcia. Dzięki współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi tworzącymi Centrum Zdrowia Psychicznego możliwe jest koordynowanie opieki i dobieranie formy leczenia optymalnej dla każdego pacjenta, np. w ramach Zespołów Leczenia Środowiskowego pacjent otrzymuje wizyty realizowane w domu pacjenta i pracę terapeutyczną w środowisku domowym zarówno dla siebie jak i swojej rodziny. Możliwe jest również skorzystanie z pobytu na oddziale dziennym, a w przypadkach nagłych, wymagających hospitalizacji, Centra kierują na leczenie w całodobowych szpitalach, z którymi współpracują.
Oferta Poradni Zdrowia Psychicznego dla dorosłych EZRA UKSW skierowana jest do mieszkańców
powiatu piaseczyńskiego i powiatu siedleckiego.

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Piasecznie
Punkt Zgłoszeniowo – Koordynacyjny

ul. Powstańców Warszawy 29
05-500 Piaseczno
tel.: 22 150 12 32 lub 22 150 12 33

Poradnia Zdrowia Psychicznego w Siedlcach

ul. Sienkiewicza 52
08 – 110 Siedlce
tel.: 690 077 702

Komu pomagamy

W naszych Centrach udzielamy pomocy dzieciom i młodzieży, których dotykają:
Zaburzenia nastroju/depresja młodzieńcza
Nadpobudliwość psychoruchowa/zaburzenia hiperkinetyczne/ADHD
Zaburzenia odżywiania
Tiki/zespół Tourette’a
Zaburzenia zachowania/zaburzenia opozycyjno – buntownicze
Uogólnione zaburzenia lękowe/GAD
Fobia społeczna
Lęk separacyjny
Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne/OCD
Zaburzenia przywiązania
Choroba afektywna dwubiegunowa/CHAD
Reakcja adaptacyjna
Zaburzenia osobowości
Samookaleczenia/autoagresja
Myśli/tendencje samobójcze

 

Znajdź poradnię najbliżej Ciebie

Poradnie