fbpx

Prowadzenie terapii środowiskowej

Rusza II edycja szkolenia „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”


Zapraszamy do zapisów!
Termin rozpoczęcia: 22-24 marca 2024r.

 

Korzyści z certyfikującego szkolenia „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”

Osoba posiadająca kwalifikację "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży" jest przygotowana do wypełniania zadań związanych z modelem środowiskowej opieki psychiatrycznej, w którym - poza oddziaływaniem na indywidualne (biologiczne i psychologiczne) funkcjonowanie małoletniego lub nastoletniego pacjenta - istotną rolę odgrywa wzmocnienie jego zasobów środowiskowych i oparcia społecznego. W tym modelu terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży uczestniczy we wczesnym rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży np. w ramach wielospecjalistycznego zespołu, współpracuje z rodziną i środowiskiem wychowawczym we wspomaganiu rozwoju psychicznego dzieci i młodzieży, koordynuje opiekę i dostęp do różnorodnych placówek zajmujących się wsparciem dzieci i młodzieży. Zadaniem terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży jest uczestnictwo w planowaniu i koordynacji wsparcia w wymiarze indywidualnym i społecznym, prowadzenie oceny jej postępów oraz wybór adekwatnych oddziaływań medycznych i psychospołecznych.

 

Dla kogo jest szkolenie?

Kwalifikacja „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży” skierowana jest przede wszystkim do:

 • psychologów i pedagogów pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą w systemie oświaty, ochrony zdrowia, wymiaru sprawiedliwości i pomocy społecznej;
 • lekarzy;
 • pielęgniarek w szczególności pielęgniarek mających doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą;
 • innych osób pracujących z rodzinami, dziećmi i młodzieżą.

Do szkolenia może przystąpić osoba spełniająca następujące kryteria:

 1. posiada wykształcenie wyższe (kwalifikacja pełna z poziomu 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji) z obszaru dziedzin nauk społecznych, medycznych lub nauk o zdrowiu;
 2. posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w pracy z rodziną, dziećmi lub młodzieżą, potwierdzone stosownym zaświadczeniem;
 3. odbył/a i posiada potwierdzone stosownym zaświadczeniem szkolenie treningowe mające na celu rozwój osobisty i budowanie świadomości własnych zasobów w kontekście pracy z innymi w wymiarze co najmniej 50 godzin w jednym z następujących typów szkoleń/treningów:

a)      grupa Balinta,
b)      trening interpersonalny,
c)       praca z genogramem.

 

Cennik:

 • Kurs "Praca z Genogramem" 2500 zł + Szkolenie "Prowadzenie terapii środowiskowej" 5250zł + walidacja z certyfikacją 2350 zł = 10100 zł
 • Szkolenie "Prowadzenie terapii środowiskowej" 5250 zł + walidacja z certyfikacją 2500 zł = 7750 zł 
 • Kurs "Praca z Genogramem" 2500zł + walidacja z certyfikacją 2750 zł = 5250 zł
 • Walidacja z certyfikacją = 2950 zł

 

Forma szkolenia:

 • 7 weekendowych zjazdów w formie hybrydowej

Harmonogram zjazdów:

 • 22 – 24 marca 2024r.
 • 05 – 07 kwietnia 2024r.
 • 26 – 28 kwietnia 2024r.
 • 10 – 12 maja 2024r.
 • 24 – 26 maja 2024r.
 • 07 – 09 czerwca 2024r.
 • 28 – 30 czerwca 2024r.

Po szkoleniu i pozytywnym wyniku egzaminu uczestnik dostaje certyfikat potwierdzający nadanie kwalifikacji „Prowadzenie Terapii Środowiskowej dzieci i młodzieży”.

Certyfikat ważny jest bezterminowo dla osób wykonujących zadania terapeuty środowiskowego dzieci i młodzieży.

 

Zasady rekrutacji:

Podstawą uczestnictwa w szkoleniu jest wyrażenie chęci udziału w nim poprzez:

 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na dole strony
 • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji usługi
 • na adres e-mail: certyfikacja@ezrauksw.pl przesłanie:
  • skanu CV wraz z wyszczególnionym doświadczeniem w pracy z rodziną lub dziećmi i młodzieżą z klauzulą RODO;
  • skanu/zdjęcia dyplomu ukończenia studiów;
  • skanu dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.
 • za termin dostarczenia zgłoszenia przyjmuje się datę jego wpływu na skrzynkę e-mail organizatora.
 • wpłacenie zaliczki w wysokości 500 zł do 18 marca 2024r.

Zadatek można wpłacać na konto: 80 1090 1014 0000 0001 4715 2440 z tytułem przelewu "Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży".

Liczba miejsc w szkoleniu jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 marca 2024r.

Rekrutacja prowadzona jest na każdą edycję szkolenia oddzielnie.

Adres e-mail do korespondencji z organizatorem: certyfikacja@ezrauksw.pl

EZRA UKSW jako instytucja szkoląca posiada uprawnienia, nadane przez Ministerstwo Zdrowia, do certyfikowania kwalifikacji rynkowej „Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży”.

 

Kwalifikacja cząstkowa na poziomie 6
Polskiej Ramy Kwalifikacji i europejskich ram kwalifikacji

 

Formularz Zgłoszeniowy – Prowadzenie terapii środowiskowej dzieci i młodzieży

//
Click or drag a file to this area to upload.
Wybierając opcję WYŚLIJ, akceptujecie Państwo REGULAMIN , oraz wyrażacie zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach obecnej rekrutacji oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych na podobne stanowisko przez EZRA UKSW Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Karola Miarki 13, 01-496 Warszawa, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych.

Klauzula informacyjna
W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy Państwa, o zasadach przetwarzania danych osobowych przez EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie oraz o przysługujących Państwu prawach.
Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych osobowych jest EZRA UKSW Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Karola Miarki 13; 01- 496 Warszawa, REGON: 380016423, NIP: 7010819366.
Z kim się kontaktować odnośnie przetwarzania danych osobowych w EZRA UKSW Sp. z o.o.?
Został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. W razie jakichkolwiek pytań lub
wątpliwości prosimy pisać na adres mailowy iodo@ezrauksw.pl
W jakim celu i na jakiej podstawie moje dane osobowe będą przetwarzane?
Państwa dane będą przetwarzane do celów szkoleniowych i z nimi związanych, tzn. w celu:
- prowadzenia i realizacji kursu/szkolenia – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
- dokonywania rozliczeń związanych z uczestniczeniem w szkoleniu/kursie, w tym ewentualnym dochodzeniem roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – na      podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
- prowadzenia ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395).
Czy moje dane będą udostępniane?
Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych (pracownikom i współpracownikom), podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym w ramach podpisanych umów powierzenia danych, w szczególności świadczącym na rzecz administratora usługi bankowe, księgowe, kadrowe informatyczne itp. Państwa dane osobowe nie będą
przekazywane do państwa trzeciego.
Przez jaki czas będą przetwarzane moje dane?
Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tzn. do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń spółki ze stosunku prawnego w oparciu o który odbywa się szkolenie.
W przypadku przetwarzania danych rozliczeń – do upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
W przypadku przetwarzania danych księgowo-rachunkowych – przez okres wymagany przepisami ustawy o rachunkowości.
Jakie prawa mi przysługują w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia (w przypadku braku obligatoryjności ich przetwarzania), sprzeciwu wobec przetwarzania (w zakresie nieobligatoryjnym) oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dlaczego muszę podawać swoje dane osobowe?
Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do skorzystania z usługi szkolenia.
Czy moje dane będą profilowane?
Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

Prowadzenie-terapii-srodowiskowej