fbpx

POWER Piaseczno

POWER Piaseczno

Kto jest liderem?

EZRA UKSW Sp. z o.o. jest wykonawcą testującym model środowiskowej opieki psychiatrycznej dla dzieci młodzieży. Lider to Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekt POWER Piaseczno Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży

Kto jest beneficjentem?

Uczestnicy projektu
Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży jest placówką wsparcia, oferując bezpłatne usługi na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, która testuje model pracy środowiskowej.
W ŚCZP DiM wsparcie otrzymują dzieci oraz ucząca się młodzież w wieku do 25 roku życia znajdujący się w kryzysie psychicznym oraz ich rodzice lub opiekunowie. Młodzi pacjenci mogą liczyć na profesjonalną pomoc specjalistów psychologa, psychoterapeuty, terapeuty środowiskowego, neurologopedy oraz psychiatry. Proces zdrowienia  młodych pacjentów w ŚCZP wspierany jest pracą w naturalnym środowisku Klientów.
Osobami, które mogą uzyskać wsparcie w ŚCZP DiM w powiecie piaseczyńskim, to osoby z doświadczeniem kryzysu psychicznego, mieszkające na terenie powiatu piaseczyńskiego, z wyłączeniem pacjentów, objętych innym zakresem wsparcia psychiatrycznego tj.: cierpiących na autyzm, uzależnienia, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym i głębokim oraz znajdujących w sytuacji ostrego konfliktu z prawem.

Bezpośrednio w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży prowadzone są:
 • wizyty diagnostyczne (diagnoza psychologiczna i psychiatryczna),
 • konsultacje psychologiczne z psychologiem,
 • konsultacje psychiatryczne z lekarzem psychiatrą dzieci i młodzieży,
 • konsultacje i terapię neurologopedyczna,
 • psychoterapia indywidualną (poznawczo-behawioralną, integracyjną, psychodynamiczną),
 • psychoterapia systemowa (terapia rodzin),
 • psychoterapia grupowa,
 • grupy wsparcia,
 • treningi /warsztaty terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.
Praca środowiskowa polega na aktywizacji młodzieży w zakresie konstruktywnych działań (streetworkerzy) oraz wizyty w domach pacjentów. Działania ŚCZP wspierane są współpracą z podmiotami i organizacjami ochrony zdrowia psychicznego (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, GOPSy i asystenci rodziny, kuratorzy, Sąd Rodzinny, szkoły i in.).

 

Kryteria dostępu

 1. Podstawowym kryterium formalnym rekrutacji jest złożenie przez opiekunów prawnych oraz dzieci i młodzieży od 16 do 21 r.ż. oświadczenia o miejscu zamieszkania na terenie powiatu piaseczyńskiego.
 2. Doświadczanie kryzysu psychicznego oraz subiektywna bądź obiektywna potrzeba uzyskania wsparcia (weryfikowane podczas rozmowy/pierwszorazowa wizyta lub na podstawie dokumentów potwierdzających leczenie (oświadczenia, wypisy ze szpitala, historia choroby itp.).

Do pierwszej oceny stanu zdrowia Pacjenta wykorzystywany będzie Arkusz Obserwacyjny (który będzie zawierał wszystkie dane umożliwiające kwalifikację uczestnika do Projektu, łącznie z oświadczeniem o miejscu zamieszkania). Arkusz będzie wypełniany dla każdej osoby, która zgłosi się do SCZP.

Nasilenie objawów kryzysu psychicznego ocenia pracownik Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego z doświadczeniem klinicznym.

Nabór będzie ciągły w zależności od diagnozy pacjentów, dostępność dla wszystkich zgłoszonych pacjentów z danego obszaru.

 

Kryteria formalne - traktowane łącznie - udziału w projekcie:

● miejsce zamieszkania na obszarze testowania (oświadczenie);

● w okresie realizacji projektu są pacjentami niepełnoletnimi podmiotów partnerskich na obszarze testowania;

● opiekunowie prawni oraz dzieci i młodzież od 16 r.ż. wyrażają zgodę na leczenie i wsparcie;

● osoby niepełnoletnie lub osoby pełnoletnie do 21 r.ż. uczącymi się (realizującymi obowiązek edukacyjny);

● o kwalifikacji do wsparcia będą decydować OzDKP (powyżej 16 r.ż.), rodzina/opiekunowie prawni oraz specjaliści;

● kwalifikacja będzie odbywała się na infolinii (triaż psychiatryczny), natomiast ankieta uczestnika projektu będzie uzupełniania przed pierwszą wizytą u specjalisty zatrudnionego w projekcie (skierowanie z infolinii, tj. umówienie wizyty np. w Zespole Pierwszego Kontaktu).

Specjalista kwalifikujący do leczenia wraz z pacjentem i jego rodziną to: lekarz psychiatra, psycholog, pielęgniarka, psychoterapeuta i inne osoby z doświadczeniem w pracy klinicznej.

W Modelu zakładamy, że z usługi lekarskiej pacjent będzie korzystał zgodnie z potrzebami, a nie jako pierwszej usługi w ŚCZP dla każdego.

 

Gdzie jest realizowane podwykonawstwo?

Terenem testowania jest powiat piaseczyński.

Kontakt
ŚRODOWISKOWE CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY w Powiecie Piaseczyńskim
PORADNIA EZRA UKSW Piaseczno
ul. Powstańców Warszawy 29
05-500 Piaseczno
rejestracja.piaseczno@ezrauksw.pl
tel: 570 666 940

 

Strona lidera z projektem:
https://psychologia.wfch.uksw.edu.pl/deinstytucjonalizacja_projekt_zintegrowany_powiat_piaseczynski

 

Dane kontaktowe do lidera:

Biuro Innowacji Społecznych
Ośrodek Zarządzania Projektami
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23 pok. 307
telefon: 510 205 626
kierownik projektu: Katarzyna Czupryńska
e-mail: k.czuprynska@uksw.edu.pl