fbpx

Aktualności

10 września – Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

9 września 2022

Samobójstwa są trzecią – po wypadkach i nowotworach – przyczyną zgonów młodych ludzi (WHO, 2002). Nie można ich więc zlekceważyć jako zjawiska marginalnego. Co więcej, według danych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) liczba skutecznych samobójstw popełnianych przez młode osoby w wieku dorastania w Stanach Zjednoczonych (USA) i krajach Europy stale wzrasta.

Większość aktów samobójczych dokonywana jest w stanie depresyjnym, którego objawy można rozpoznać stosunkowo wcześnie i podjąć działania pomocowe.

Czynniki chroniące młodzież przed samobójstwem (Gould i in., 1996; Lazear, Roggenbaum, Blase, 2003; SAMHSA, 2012):

• spójna rodzina (której członkowie okazują zainteresowanie i udzielają wsparcia);

• umiejętność stawiania czoła trudnościom;

• osiągnięcia szkolne;

• poczucie więzi ze szkołą;

• dobre relacje z rówieśnikami w szkole;

• mała dostępność środków umożliwiających skuteczne pozbawienie się życia (broni palnej, leków, trucizn);

• umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych;

• umiejętność kontrolowania impulsów;

• umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów;

• integracja ze środowiskiem; liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań;

• poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych;

• stabilne środowisko;

• dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej;

• odpowiedzialność za innych (kolegów, zwierzęta domowe itp.);

• religijność.

Część wymienionych wyżej czynników chroni zarówno przed depresją, jak i samobójstwem. Warto zauważyć, że większość tych czynników wiąże się ze szkołą lub jest możliwa do modyfikowania właśnie poprzez odpowiednie działania szkoły. Niektóre czynniki związane z rodziną można wzmacniać, pomagając rodzicom np. w rozwijaniu kompetencji wychowawczych. Dla pracowników oświaty szczególnie ważna jest znajomość czynników ryzyka związanych ze szkołą.

Czynniki zwiększające ryzyko samobójstw wśród uczniów (Greenberg, Velting, Shaffer, 2003; Lazear, Roggenbaum, Blase, 2003):

• nastawienie na osiągnięcia w nauce; wysokie wymagania przy braku wsparcia;

• negatywny klimat społeczny: bezosobowe relacje nauczycieli z uczniami i rodzicami, obojętność lub wrogość, nieznajomość problemów i potrzeb uczniów; dezintegracja zespołów klasowych; chaos i brak dyscypliny lub nadmierna dyscyplina i restrykcje; przemoc rówieśnicza i brak zdecydowanej reakcji na nią ze strony nauczycieli;

• tolerowanie lub niezauważanie używania przez uczniów środków psychoaktywnych;

• brak oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów;

• brak oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Są to te same czynniki, które generują agresywne zachowania uczniów, spadek motywacji i trudności z nauką, sprzyjają opuszczaniu zajęć szkolnych i eksperymentowaniu ze środkami psychoaktywnymi.

Oprac. na podst. „Zapobieganie samobójstwom dzieci i młodzieży. Poradnik dla pracowników szkół i placówek oświatowych oraz rodziców” J. Szymańska.

Czytaj całość Poradnika